પહેલી બાર મિલે હૈ (સાજન)

પહેલી બાર મિલે હૈ (સાજન)

સોલિટ્યુડ સ્ટેન્ડીંગ – સુજાણે વેગા

એક કળી મળી જાય એટલે બસ!

Advertisements

About પરિક્ષિત

અસલી ક્યા હૈ?
This entry was posted in અજ્ઞાત and tagged , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s