બાબુજી ધીરે ચલના (આર પાર)

Advertisements
Posted in આરપાર, ઓ. પી. નૈયર, મઝરૂહ સુલ્તાનપુરી, ૧૯૫૪ | Tagged , , , | Leave a comment

કૌન હૈ જો… (ઝુક ગયા આસમાન)

કૌન હૈ જો સપનોમેં આયા (ઝુક ગયા આસમાન)

Elvis Presley – Marguerita

Posted in અજ્ઞાત, અજ્ઞાત, ઝુક ગયા આસમાન, શંકર જયકિશન, ૧૯૬૮ | Tagged , , , | Leave a comment

તીનક તીન તાના (મન)

તીનક તીન તાના (મન)

Yang Sedang-Sedang Saja (Iwan – Malaysian)

 

Posted in મન, સંજીવ દર્શન, સમીર, ૧૯૯૯ | Tagged , , , , | Leave a comment

ગુપ્ત ગુપ્ત આ રે (ગુપ્ત)

ગુપ્ત ગુપ્ત આ રે (ગુપ્ત)

 

 

Deep Forest – Deep Forest

 

 

Posted in આનંદ બક્ષી, ગુપ્ત, વીજુ શાહ, ૧૯૯૭ | Tagged , , | Leave a comment

જાના સુનો હમ તુમપે મરતે હૈ (ખામોશી)

જાના સુનો હમ તુમપે મરતે હૈ (ખામોશી)

Bring The Wine (Paul Anka)

Posted in અજ્ઞાત | Tagged , , , | Leave a comment

તીરછી ટોપી વાલે (ત્રિદેવ)

તીરછી ટોપી વાલે (ત્રિદેવ) 

Gloria estefan rhythm’s gonna get you

Posted in અજ્ઞાત | Tagged , , | Leave a comment

દિલ મેરા ચુરાયા ક્યોં? (અકેલે હમ અકેલે તુમ)

દિલ મેરા ચુરાયા ક્યોં? (અકેલે હમ અકેલે તુમ)

Last Christmas – Wham!

Posted in અજ્ઞાત | Tagged , , , | Leave a comment